Đóng QC
Truyện xuyên không
Chống quân Nguyên Mông (Update phần 20)
Vua giáp vàng (Update phần 54)
Tây du (Update phần 216)